F&F Konwerter Rs-485>Tcp/Ip (ATC-1000)

342,92

Kon­wer­ter ATC-1000Indeks do zamó­wień: ATC-1000Kon­wer­ter RS-485 TCP/IP.Prze­zna­cze­nieKon­wer­ter umoż­li­wia dostęp do portu sze­re­go­wego RS-485 z dowol­nego kom­pu­tera sieci lokal­nej, a przy udo­stęp­nie­niu IP w inter­ne­cie rów­nież z każ­dego kom­pu­tera na świe­cie, podłą­czo­nego do Inter­netu. Pełni on rów­nież rolę ser­wera por­tów sze­re­gowych. Komu­ni­ka­cja odbywa się za pomocą pro­to­ko­łów TCP, UDP, DHCP i innych. Dostępne opro­gra­mo­wa­nie umoż­li­wia utwo­rze­nie w kom­pu­te­rze PC wir­tu­al­nego portu sze­re­go­wego i dostęp do sze­re­go­wego inter­fejsu kon­wer­tera ATC-1000 dołą­czo­nego w dowol­nym miej­scu sieci, tak jak do lokal­nego portu COM tego kom­pu­tera.Cechy cha­rak­te­ry­stycznegniazdo DB-9 męskie od strony RS-2326 zaci­skowy ter­mi­nal dla RS-422/485 oraz zasi­la­niagniazdo RJ-45 Ether­net wir­tu­alny port sze­re­gowy dla Win­dows OSinter­fejs sie­ciowy 10/100TXobsługa pro­to­ko­łów TCP/IP, UDP, DHCPzasi­la­nie 9–24 V DC (zasi­lacz gniaz­dowy w kom­ple­cie)RESET – powrót do usta­wień fabrycz­nychwyłą­czyć zasi­la­nieodkrę­cić boczne śruby i zdjąć obu­dowęnaci­snąć przy­cisk znaj­du­jący sie przy złą­czu RJ45trzy­ma­jąc przy­cisk załą­czyć zasi­la­nie i trzy­mać powy­żej 5 swyłą­czyć zasi­la­nie, zało­żyć obu­dowę i ponow­nie załą­czyć zasi­la­niekon­wer­ter dostępny będzie pod domyśl­nym adre­sem IP…

F&F

Pozostałe akcesoria elektryczne

, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

yyyyy

SKU: 062243625a97 Kategoria: